• nl
  • en

Over het Netwerk Digitaal Erfgoed

Steeds meer collecties van archieven, bibliotheken, media, musea en kennisinstellingen komen digitaal en online beschikbaar. Het Netwerk Digitaal Erfgoed is opgezet zodat de erfgoedsector gezamenlijk een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten kan ontwikkelen voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Binnen het netwerk kunnen erfgoedinstellingen winst behalen in effectiviteit en efficiency door voorzieningen te delen en op te schalen. Door collecties aan elkaar te koppelen, zorgen we tevens voor een grotere maatschappelijke meerwaarde van ons digitaal erfgoed en bieden we de gebruikers ervan een betere en rijkere ervaring.

Het Netwerk Digitaal Erfgoed is in 2014 ontstaan op initiatief en met steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vijf landelijke knooppunten waren betrokken (Koninklijke Bibliotheek, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en het Nationaal Archief), die in het netwerk een voortrekkersrol vervullen voor hun respectievelijke sectoren. Daarnaast speelden Kennisinstituut DEN en startpagina innl een belangrijke rol bij de totstandkoming van het netwerk.

Inclusiviteit en continuïteit zijn de sleutelbegrippen: we streven ernaar zoveel mogelijk erfgoedinstellingen en samenwerkingsverbanden blijvend aan te laten sluiten bij de beweging. We nodigen alle Nederlandse erfgoedinstellingen hierbij van harte uit om deel te nemen aan en de vruchten te plukken van deze samenwerking; van kleine tot grote instellingen en van digitale beginners tot experts.

De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed die in 2015 is opgesteld, vormt de leidraad voor alle activiteiten.

Conferentie Netwerk Digitaal Erfgoed, 7 april 2017, Den Bosch. Foto: Eline Hoeneveld

Bundelen van de krachten

Het Netwerk Digitaal Erfgoed werd in maart 2018 verder versterkt door het samengaan met de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD), het landelijke samenwerkingsverband in de publieke sector dat zich sinds 2008 richtte op de langetermijntoegang van digitale informatie in Nederland. Na een periode van samenwerking bundelden de twee netwerken hun krachten en bracht de NCDD alle opgedane kennis, resultaten en community op het gebied van digitale duurzaamheid mee naar het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Nieuwe verbindingen

Een landelijk, sectoroverstijgend netwerk biedt de mogelijkheid om nieuwe verbindingen te leggen. Het Netwerk Digitaal Erfgoed stimuleert en faciliteert daarom kennisdeling en samenwerking binnen en tussen de ‘traditionele’ sectoren kunst & cultuur, archief, wetenschap, AV/media en bibliotheken. We verbinden horizontaal tussen de verschillende sectoren, verticaal tussen verschillende schaalniveaus en cross-over tussen iedereen die kansen ziet meerwaarde te maken door kennis en voorzieningen te koppelen of te delen.
Translate »
Top