• nl

Klantinzicht

Het project Klantinzicht heeft als doelstelling een beter inzicht te krijgen in het gedrag en de wensen en eisen van de (potentiële) gebruikers van digitaal erfgoed. Dit doen we door gedragsprofielen en (online) klantreizen bij het gebruik van digitaal erfgoed te onderzoeken en te beschrijven.

Achtergrond

De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed stelt de gebruiker centraal. Er zijn verschillende gebruikers van digitaal erfgoed: professioneel en privé, bij overheden, instellingen en bedrijven, nu en in de toekomst. Erfgoedinstellingen maken bij de ontwikkeling van digitale diensten, dienstportalen en websites geen keuzes voor één type gebruik of gebruiker, maar zijn er op uit om alle typen gebruik te faciliteren.
Bij het ontwikkelen van voorzieningen is het essentieel om te weten hoe mensen erfgoed willen gebruiken. Het onderzoek op dit gebied is gebaseerd op een analyse van en indeling in verschillende typen gedrag en wensen om digitaal erfgoed te kunnen gebruiken.

Beoogde resultaten

Aan het eind van dit project zullen gedetailleerde beschrijvingen worden opgeleverd van gedragsprofielen digitaal erfgoed en klantreizen. Het verkregen klantinzicht:

  • dient als leidraad bij de (toekomstige) ontwikkeling van voorzieningen om erfgoed te kunnen vinden en gebruiken, ook op lange termijn;
  • levert een praktisch instrument op voor erfgoedinstellingen om digitale eindgebruikersdiensten te kunnen ontwikkelen, die zo goed mogelijk aansluiten bij de vraag van gebruikers;
  • kan bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van de medewerkers van de erfgoedinstellingen.

Projectgroep

Het project wordt iteratief uitgevoerd (in 2019-2020), zodat we ook de resultaten van andere projecten kunnen meenemen, en bovendien de input en betrokkenheid van erfgoedinstellingen steeds beter kunnen inbedden in het onderzoek. De eerste resultaten zijn al beschikbaar: zie hiervoor de onderzoeksrapporten Gedragsprofielen en Klantreizen.

Op basis van deze resultaten worden nu een aantal denktank-sessies met erfgoedinstellingen voorbereid om de thema’s voor vervolg-onderzoek te bespreken, uit te diepen en de meest geschikte opzet daarvoor te ontwikkelen. Op basis daarvan zal per thema een concrete projectaanpak worden voorgelegd aan de Werkgroep Klantinzicht.

Heb je nog vragen of wil je deelnemen aan dit project? Neem dan contact op met Maurits van der Graaf via maurits.van.der.graaf@netwerkdigitaalerfgoed.nl.
Translate »
Top