• nl

Indicatoren

Om te weten of de verschillende doelen van het programma Zichtbaar gehaald worden, om hierover te kunnen rapporteren en te kunnen sturen op de activiteiten, wordt een set indicatoren voor het werkprogramma Zichtbaar ontwikkeld.

Achtergrond

Eenduidige en door de erfgoedinstellingen gedragen begrippen en indicatoren zijn van belang om te kunnen beoordelen in hoeverre doelen worden bereikt. Bijvoorbeeld: wat moet verstaan worden onder bereik van digitaal erfgoed? En waaruit bestaat gebruik?  Een goede set indicatoren maakt het bovendien mogelijk om onderzoeksmetingen te vergelijken met elkaar of bijvoorbeeld met de gegevens van andere organisaties zoals CBS en SCP.

Resultaten

In 2019 is tijdens een klankbordbijeenkomst de basis gelegd voor een overkoepelend PDCA-model (Plan Do Check Act) voor digitaal erfgoed. Vervolgens concentreerde het onderzoek zich op één facet daarvan, namelijk het onderdeel ‘Check’ dat met name relevant is voor het werkprogramma Zichtbaar.

Het model voor indicatoren Zichtbaar omvat zes categorieën, te weten Interesse, Bereik, Gebruik, Gedrag, Gebruikers en Tevredenheid. Elk van deze categorieën is onderverdeeld in subcategorieën die meetbaar gemaakt kunnen worden met meetinstrumenten zoals enquêtes, interviews. En door ontlening van gegevens aan bestaande (online) surveys zoals de VrijeTijdsomnibus VTO, Museana en de TrendMonitor Audiovisuele Collecties.

Het eindrapport ‘Indicatoren Digitaal Erfgoed Zichtbaar – Raamwerk voor meting van doelbereik’ is voorzien van bronverwijzingen en een verantwoording van de werkwijze.

Download het eindrapport ‘Indicatoren Digitaal Erfgoed Zichtbaar’ [PDF]

Vervolgonderzoek

In 2020 worden op basis van dit rapport de gebruikte termen nader gedefinieerd, en een set kernindicatoren geselecteerd waarmee daadwerkelijke metingen mogelijk worden. Bij het vervolgonderzoek zullen onder meer de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), de Boekmanstichting en Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) betrokken zijn.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met Leo Schutte via leo.schutte@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

 
Translate »
Top