• nl
  • en

Activiteiten

2019/2020: Erfgoed digitaal voor allemaal

Het Netwerk Digitaal Erfgoed is inmiddels een paar jaar onderweg. Nu is het tijd voor versnelling. Dat wordt mogelijk doordat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) extra geld beschikbaar heeft gesteld voor 2019 en 2020. De opdracht voor deze periode luidt: “intensivering van de dienstverlening en de inclusiviteit van het Netwerk Digitaal Erfgoed”. De kern van de opdracht is de duurzame toegankelijkheid van erfgoedcollecties, met nadruk ook die van kleinere instellingen.

De intensivering komt op een goed moment. Het netwerk heeft een stabiele basis, de uitgangspunten zijn geformuleerd en er is een aantal praktisch bruikbare voorzieningen ontwikkeld. Veel erfgoedorganisaties werken aan het duurzaam beschikbaar stellen van hun digitale collecties. In de komende periode zullen we dit alles intensiveren door een scala aan activiteiten, die uiteenvallen in twee pijlers: generieke voorzieningen en deskundigheidsbevordering. Bij de invulling hiervan hebben we ook oog voor innovatieve technieken en samenwerking met de wetenschap en creatieve industrie.

De activiteiten worden geclusterd in de vertrouwde drie werkprogramma’s:

  • Digitaal Erfgoed Zichtbaar vergroot de zichtbaarheid van collecties, verkent de vraag van gebruikers en bevordert (her)gebruik van digitale collecties.
  • Digitaal Erfgoed Bruikbaar verbetert de gebruiksmogelijkheden van collecties door ze gezamenlijk online beschikbaar te stellen en door data te verbinden en te verrijken met behulp van terminologiebronnen. Ook werken we hier aan thematisch beheer en de ontwikkeling van diensten.
  • Digitaal Erfgoed Houdbaar werkt aan het delen, benutten en opschalen van voorzieningen die het duurzaam beheer en toegang tot digitale informatie kunnen garanderen.

Programmaplan

Bekijk hier het volledige programmaplan 2019-2020 (PDF).

DNA van het netwerk

Activiteiten binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed zijn gebouwd op de volgende principes:

  1. Het gaat om samenwerkingen waarbij meerdere instellingen betrokken zijn;
  2. Resultaten zijn aantoonbaar sectoroverstijgend en leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van een netwerk van gemeenschappelijke voorzieningen;
  3. Activiteiten leveren een bijdrage aan de duurzame toegang van digitale collecties in Nederland en hebben een focus op concrete problematiek;
  4. Bij activiteiten worden afspraken gemaakt over daadwerkelijk gebruik en beheer (exploitatie) van de resultaten;
  5. Bij activiteiten is altijd aandacht voor brede verspreiding en uitwisseling van kennis.

Beleid

Deelnemende instellingen trachten daar waar mogelijk beleid op elkaar af te stemmen, zodat het netwerkprincipe in de werkwijze van de organisaties verankerd wordt. Op die manier kunnen we effectiever en doelgerichter werken en de inspanningen op elkaar afstemmen.

Borrelen na het NDE Nieuwjaarsevent 2019. Foto door Sebastiaan ter Burg, CC BY 2.0 

Kennisdeling

Delen van kennis en voorzieningen

Daarnaast is kennisdeling een belangrijke doelstelling van het netwerk. Dit gebeurt door het faciliteren van ontmoeting en samenwerking tussen erfgoedprofessionals van uiteenlopende instellingen in projecten, werkgroepen en kennisgroepen. Daarnaast verspreiden we kennis over digitaal erfgoed door het publiceren van tools, best practices, handleidingen, stappenplannen en modellen. Kijk hiervoor bij het onderdeel Kennis en voorzieningen.

Netwerk is mensenwerk

Ook faciliteren we de ontmoeting en samenwerking tussen erfgoedprofessionals door het organiseren van bijeenkomsten, waaronder de tweejaarlijkse Week van het Digitaal Erfgoed. Kijk voor alle bijeenkomsten op het agenda-overzicht.

Congressen en opleidingen

Tot slot delen teamleden van het Netwerk Digitaal Erfgoed en experts uit het Netwerk regelmatig hun kennis in (inter)nationale congressen en workshops. We leveren daarnaast een bijdrage aan opleidingen en trainingen op het gebied van digitaal erfgoed, bijvoorbeeld door colleges te geven bij onder meer de Reinwardt Academie en GO Opleidingen en te presenteren bij de cursus Essentials 4 Data Support van Research Data Netherlands.

 
Translate »
Top